spray-nagy

PROTECTOR NATURAL AEROSOL – 530 ml

30.50lei

Categorie:

Descriere produs

Flacoane x 150 ml, 530 ml

Protector Natural Aerosol
Spray insecticid de spaţiu cu spectru larg
Conţine piretrum natural pentru cei care vor o doborâre şi o ucidere rapidă.
Conţine 0,2% piretrini nr. CAS: 8003-34-7, nr. CE: 232-319-8
AGITAŢI BINE ÎNAINTE DE FOLOSINŢĂ
Aplicaţie:
Pentru controlul insectelor ca muşte, tânţari, furnici, gândaci de bucătărie, viespe, urechelniţe,
peştiţori de argint, purici, ploşniţe de pat, molii, păduchi de carte şi acarieni prin aplicare pe
suprafeţe tari poroase şi neporoase, mobilier dur şi moale incluzând lenjeriile de pat.
Pentru uz casnic folosiţi în interiorul clădirilor domestice (incluzând bucătăriile) şi în exterior în
curţi şi pe cuiburile de viespe.
Pentru utilizare profesională folosiţi în situaţii domestice şi comerciale incluzând bucătăriile,
spitalele (nu şi saloanele ocupate), hotelurile, restaurantele, clădirile publice şi pe bordul navelor.
Pentru utilizare exterioară în curţi, zone de agrement, staţii de tranzitare, coşuri de gunoi şi cuiburi
de viespe. Poate fi folosit în zonele de depozitare al aeronavelor pentru tratamente de înaintea
zborurilor şi maşini de gunoi. Pentru utilizare în şi în jurul clădirilor de fermă, grajduri, coteţe de
porci, încăperi de muls. Pentru utilizare în coteţele păsărilor împotriva păduchilor roşii şi gândacilor
de gunoi. A nu se folosi pe cereale sau în magaziile de cereale.
Spray-urile de spaţiu care conţin piretroizi sau piretrini (nereziduali) nu trebuie folosiţi de mai
multe ori pe săptămână împotriva muştelor în casele de animale cu mediu intensiv sau controlat sau
în terenurile de tratare a deşeurilor pentru că poate cauza eşec în controlul insectelor din cauza
rezistenţei. Dacă este nevoie de tratamente mai frecvente folosiţi un produs cu o diferită substanţă
activă şi dacă este necesar o metodă de control diferit (de exemplu o momeală).
Instrucţiuni de utilizare:
SPRAY DE SPAŢIU pentru controlul insectelor zburătoare:o pulverizare de 5-10 secunde va trata o
cameră medie de 30 m3 , începând din centrul camerei direcţionând spray-ul în toate zonele camerei.
SPRAY DIRECT: de la o distanţă de 15 cm pulverizaţi direct pe insectă. Pentru insecte târâtoare ca
ploşniţe de pat – o pulverizare de 2 secunde; pentru purici o pulverizare de 1 secundă.
SPRAY DE SUPRAFAŢĂ: de la o distanţă de 20 cm pulverizaţi direct pe suprafaţa unde insectele
se târâsc, în crăpături şi alte ascunzătoare de insecte, o pulverizare de 2-4 secunde.

Precauţii:
P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. Fumatul
interzis.
P211 – Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
P251 – Recipient sub presiune. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare.
P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii/spray-ul.
P264 – Spălaţi-vă pielea contaminată bine după utilizare.
P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P273 – Evitaţi dispersarea în mediu
P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor
/echipament de protecţie a feţei
P302+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P304+P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de
repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
P312 – Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ (021 318 36 06 sau 021 318
36 interior 235 Luni-vineri, 8:00-15:00; Institutul Naţional de Sănătate Publică) sau un medic dacă
nu vă simţiţi bine.
P321 – Tratament specific (a se vedea sfaturile medicului de pe această etichetă).
P332+P313 – În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
P362+P364 – Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
P391 – Colectaţi scurgerile de produs.
P403+P233 – A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
P405 – A se depozita sub cheie.
P410+P412 – A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50ºC/122ºF.
P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările naţionale.
Pericol
H222 – Aerosol extrem de inflamabil.
H229 – Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.
H240 – Pericol de explozie în caz de încălzire.
H315 – Provoacă iritarea pielii.
H336 – Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411 – Toxic pentru medciul acvatic cu efecte pe termen lung.

Pentru a evita riscurile la oameni și mediu, să se conformaţi cu instrucţiunile de folosinţă.
NU CONTAMINAŢI ALIMENTELE; USTENSILELE SAU SUPRAFEŢELE CARE INTRĂ ÎN
CONTACT CU ALIMENTE. Acest material şi containerul lui trebuie eliminaţi, într-un mod sigur.
NU APLICAŢI DIRECT PE ANIMALE ȘI PĂSĂRI. ÎNDEPĂRTAŢI OAMENII ȘI ANIMALELE
ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI. ACOPERIŢI TOATE REZERVOARELE DE APĂ înainte de
aplicare. PERICULOS ALBINELOR. LUAŢI ACŢIUNE DE A PREVENI ALBINELE DE A
AVEA ACCES LA CUIBURILE TRATATE. NU APLICAŢI PE ÎMBRĂCĂMINTE. A NU SE
UTILIZA PE LENJERII DE PAT, PE LOCURILE DE ODIHNĂ A ANIMALELOR SAU UNDE
SE ODIHNESC FRECVENT. Protejaţi maşinăria de lapte şi containerele de lapte de la
contaminare. SPĂLAŢI MÂINILE ȘI PIELEA EXPUSĂ înaintea meselor şi după utilizare.
PĂSTRAŢI ÎNTR-UN LOC SIGUR, NU ATINGEŢI SUPRAFEŢELE TRATATE PÂNĂ SE
USUCĂ. NU MANIPULAŢI MATERIALELE PÂNĂ SE USUCĂ ŞI AERISIŢI COMPLET
ÎNAINTE DE UTILIZARE. COLECTAŢI OUĂLE ȘI ÎNDEPĂRTAŢI FURAJELE, APA
EXPUSĂ ŞI LAPTELE ÎNAINTE DE APLICARE.
Nr. Aviz: 4322BIO/18/12.24
Produs:
PelGar International LTD
Distribuit de:
S.C. PROMEDIVET S.R.L.
Sovata str. Lungă nr. 46/G, jud. Mureş
Tel/fax: 0265-570 831
office@promedivet.ro www.promedivet.ro

Recenzii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care adauga o recenzie pentru “PROTECTOR NATURAL AEROSOL – 530 ml”

EnglishRomania