Ectocid-5L-Promedivet-2-1

Insecticid -ECTOCID P PERMET 6 -5 L

398.94lei

100 ml produs conţine substanţă activă: – 6 % PERMETRINĂ nr. CAS 52645-53-1, nr. CE 258 -067-9. – 5 % PIPERONILBUTOXID nr. CAS 51-03-6, nr. CE 200-076-7. - 0,1% PRALLETHRIN nr. CAS 23031-36-9, nr. CE 245-387
FIELD AND AREA OF USE: The product is used in the field of human health prophylaxis to combat flying insects (flies) and bugs. INSTRUCTIONS FOR USE: The diluted product must be sprayed with pressure pumps on the surfaces to be treated. In the case of flying insects and bugs the product Ectocid P Permet 6 is diluted in water in a concentration of 1-2% (100-200 ml product diluted in 10 liters of water). In case of strong infestations: the concentration increases to 3 -4% (300-400 ml product diluted in 10 liters of water) with an application rate of 50 ml diluted solution / sqm. Avoid applying the prepared solution on freshly whitewashed surfaces. The prepared mixture is used during the day. Do not touch surfaces that come in direct contact with animals, feed and products of animal origin. Do not apply to the area of activity of the bees.

PERICOLE: H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili. H302 - Nociv în caz de înghiţire. H315 - Provoacă iritarea pielii. H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 - Nociv în caz de inhalare. H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

PRECAUŢII: P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii, aerosolii. P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau imbrăcămintea. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor, feţei. P301+P312 – ÎN CAZ DE IN- GHIŢIRE sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiti bine. P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P501 - Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

TELEFON DE URGENŢĂ: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti

PĂSTRARE: A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate,uscate, răcoroase, departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 °C.Este interzis reutilizarea ambalajului.

GESTIONARE DEŞEURI: Resturile produsului şi ambalajele conţinând resturi de substanţă se elimină conform reglementărilor în vigoare ca deşeuri speciale.

2 years, kept in the original packaging, under the provided storage conditions.

S.C. PROMEDIVET S.R.L. str. Lungă nr. 46/G Sovata, jud. Mureş Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro