Backup_of_ectocid-CP-pulbere-gandaci-150-g

Insecticid -Ectocid CP Pulbere Gândaci x 50 g

5lei

100 g produs conţine ca substanţă activă:

- 0,5 % PERMETRINĂ nr. CAS 52645-53-1, nr CE 258 -067-9.

- 0,5 % PIPERONILBUTOXID nr. CAS 51-03-6, nr. CE 200-076-7.

- 0,5 % CYPERMETRIN nr. CAS 52315-07-8, NR. CE 257-842-9

 
  1. Având un spectru larg de activitate insecticidă asupra majoritatea insectelor, se utilizează pentru combaterea insectelor târâtoare (gândaci, furnici, etc), astfel în dezinsecţia clădirilor, vehiculelor publice, clădirilor industriale, magazinelor şi a adăposturilor, spaţiilor destinate pentru creşterea animalelor.

Se utilizează ca atare, se indică prăfuirea suprafeţelor, adăposturilor şi cuibarelor după o prealabilă curăţare a acestora, în cantitate de 1g produs/mp. În spaţiile cu grad de expunere umană ridicată, cum ar fi: camerele pentru bolnavi, grădiniţe, şcoli, camere de locuit, birouri, etc., substanţa nu se aplică pe suprafeţe întinse, ci tratamentul se execută atent, vizând prin prăfuire numai cuiburile de dăunători şi zonele din imediata apropiere a acestora. Nu se aplică produsul pe suprafeţe umede. Tratamentul se repetă după 4 săptămâni.

 
H315 - Provoacă iritarea pielii. H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P260 – Nu inspiraţi praful. P262 – Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea . P270 A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie, echipament de protecţie a ochilor, feţei. P301+P312 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P391 - Colectaţi scurgerile de produs. P501 - Eliminaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

A nu se utiliza pe suprafeţele ce vin în contact direct cu animalele, hrană pentru animale şi produsele de origine animală. Nu se aplica în zona de activitate a albinelor. După terminarea prăfuirii, se spală bine mâinile cu apă şi săpun. În spaţiile cu grad de expunere umană ridicată, cum ar fi: camerele pentru bolnavi, grădiniţe, şcoli, camere de locuit, birouri, etc, substanţa nu se aplică pe suprafeţe întinse, ci tratamentul se execută atent, se va prăfui numai cuiburile de dăunători şi zonele din imediata apropiere a acestora. A se evita contactul cu suprafeţele proaspăt prăfuite. Se va restricţiona accesul copiilor şi animalelor de casă la suprafeţele tratate.

A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate, uscate, răcoroase, departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 ˚C. În timpul manipulării şi depozitării produsului trebuie evitată contaminarea altor produse depozitate şi a surselor de apă.

2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.

S.C. PROMEDIVET S.R.L. str. Lungă nr. 46/G Sovata, jud. Mureş Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro