skrill app download deposit iq como calcular meu qi 4am est in gmt taxas neteller stock investing online binary options white label price el mundo que vivo.blogspot best free stock charts online curso broker mfi stock indicator false breakout strategy forex é bom how to withdraw from olymp trade daftar binance ig markets binary options sabak sikhana in english binary options affiliate programs free stochastic oscillator อัตรา แลกเปลี่ยน eur usd philippines time right now what does bullish and bearish mean in stocks dos maximo can you sell options after hours 24option affiliate iq center trading password kucoin nadex success webmoney wmr wmz wme time zones phillipines hitbtc exchange location que son cfd en trading true trading group stochastic oscillator คือ olymp trade paga
spray-nagy

Insecticid -PROTECTOR NATURAL AEROSOL – 530 ml

40.00lei 20.00lei

Flacoane x 150 ml, 530 ml

Protector Natural Aerosol  Spray insecticid de spaţiu cu spectru larg Conţine piretrum natural pentru cei care vor o doborâre şi o ucidere rapidă. Conţine 0,2% piretrini nr. CAS: 8003-34-7, nr. CE: 232-319-8 AGITAŢI BINE ÎNAINTE DE FOLOSINŢĂ

  1. Pentru controlul insectelor ca muşte, tânţari, furnici, gândaci de bucătărie, viespe, urechelniţe, peştiţori de argint, purici, ploşniţe de pat, molii, păduchi de carte şi acarieni prin aplicare pe suprafeţe tari poroase şi neporoase, mobilier dur şi moale incluzând lenjeriile de pat. Pentru uz casnic folosiţi în interiorul clădirilor domestice (incluzând bucătăriile) şi în exterior în curţi şi pe cuiburile de viespe. Pentru utilizare profesională folosiţi în situaţii domestice şi comerciale incluzând bucătăriile, spitalele (nu şi saloanele ocupate), hotelurile, restaurantele, clădirile publice şi pe bordul navelor. Pentru utilizare exterioară în curţi, zone de agrement, staţii de tranzitare, coşuri de gunoi şi cuiburi de viespe. Poate fi folosit în zonele de depozitare al aeronavelor pentru tratamente de înaintea zborurilor şi maşini de gunoi. Pentru utilizare în şi în jurul clădirilor de fermă, grajduri, coteţe de porci, încăperi de muls. Pentru utilizare în coteţele păsărilor împotriva păduchilor roşii şi gândacilor de gunoi. A nu se folosi pe cereale sau în magaziile de cereale. Spray-urile de spaţiu care conţin piretroizi sau piretrini (nereziduali) nu trebuie folosiţi de mai multe ori pe săptămână împotriva muştelor în casele de animale cu mediu intensiv sau controlat sau în terenurile de tratare a deşeurilor pentru că poate cauza eşec în controlul insectelor din cauza rezistenţei. Dacă este nevoie de tratamente mai frecvente folosiţi un produs cu o diferită substanţă activă şi dacă este necesar o metodă de control diferit (de exemplu o momeală).
SPRAY DE SPAŢIU pentru controlul insectelor zburătoare:o pulverizare de 5-10 secunde va trata o cameră medie de 30 m3 , începând din centrul camerei direcţionând spray-ul în toate zonele camerei. SPRAY DIRECT: de la o distanţă de 15 cm pulverizaţi direct pe insectă. Pentru insecte târâtoare ca ploşniţe de pat – o pulverizare de 2 secunde; pentru purici o pulverizare de 1 secundă. SPRAY DE SUPRAFAŢĂ: de la o distanţă de 20 cm pulverizaţi direct pe suprafaţa unde insectele se târâsc, în crăpături şi alte ascunzătoare de insecte, o pulverizare de 2-4 secunde.
P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. Fumatul interzis. P211 – Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. P251 – Recipient sub presiune. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare. P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii/spray-ul. P264 – Spălaţi-vă pielea contaminată bine după utilizare. P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor /echipament de protecţie a feţei P302+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. P304+P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P312 – Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ (021 318 36 06 sau 021 318 36 interior 235 Luni-vineri, 8:00-15:00; Institutul Naţional de Sănătate Publică) sau un medic dacă nu vă simţiţi bine. P321 – Tratament specific (a se vedea sfaturile medicului de pe această etichetă). P332+P313 – În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul. P362+P364 – Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P403+P233 – A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. P405 – A se depozita sub cheie. P410+P412 – A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50ºC/122ºF. P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările naţionale. Pericol H222 – Aerosol extrem de inflamabil. H229 – Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. H240 – Pericol de explozie în caz de încălzire. H315 – Provoacă iritarea pielii. H336 – Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H411 – Toxic pentru medciul acvatic cu efecte pe termen lung. Pentru a evita riscurile la oameni și mediu, să se conformaţi cu instrucţiunile de folosinţă. NU CONTAMINAŢI ALIMENTELE; USTENSILELE SAU SUPRAFEŢELE CARE INTRĂ ÎN CONTACT CU ALIMENTE. Acest material şi containerul lui trebuie eliminaţi, într-un mod sigur. NU APLICAŢI DIRECT PE ANIMALE ȘI PĂSĂRI. ÎNDEPĂRTAŢI OAMENII ȘI ANIMALELE ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI. ACOPERIŢI TOATE REZERVOARELE DE APĂ înainte de aplicare. PERICULOS ALBINELOR. LUAŢI ACŢIUNE DE A PREVENI ALBINELE DE A AVEA ACCES LA CUIBURILE TRATATE. NU APLICAŢI PE ÎMBRĂCĂMINTE. A NU SE UTILIZA PE LENJERII DE PAT, PE LOCURILE DE ODIHNĂ A ANIMALELOR SAU UNDE SE ODIHNESC FRECVENT. Protejaţi maşinăria de lapte şi containerele de lapte de la contaminare. SPĂLAŢI MÂINILE ȘI PIELEA EXPUSĂ înaintea meselor şi după utilizare. PĂSTRAŢI ÎNTR-UN LOC SIGUR, NU ATINGEŢI SUPRAFEŢELE TRATATE PÂNĂ SE USUCĂ. NU MANIPULAŢI MATERIALELE PÂNĂ SE USUCĂ ŞI AERISIŢI COMPLET ÎNAINTE DE UTILIZARE. COLECTAŢI OUĂLE ȘI ÎNDEPĂRTAŢI FURAJELE, APA EXPUSĂ ŞI LAPTELE ÎNAINTE DE APLICARE. Nr. Aviz: 4322BIO/18/12.24

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

La temperatura camerei (15 - 25 C˚), în ambalaje bine închise, ferit de surse de foc, soare şi umezeală.

2 ani, păstrat în ambalajul original.

Produs: PelGar International LTD

Distribuit de:

S.C. PROMEDIVET S.R.L. str. Lungă nr. 46/G Sovata, jud. Mureş Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro

Stoc epuizat